Fallopia japonica (Japan-Staudenknöterich) -- back to mainpage
Fallopia japonica (links) - Fallopia sachalinensis (rechts)

(Spät-)Frostschaden (Anfang Mai 2016, Stiftingtal):